Algemene Voorwaarden

November 2018, Hellevoetsluis, KvK 66191750.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder;

 1. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Fotograaf: Chadé Seip, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en opdrachtnemer.
 3. Fotoshoot: het fotograferen conform opdracht.
 4. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet Art. 1 Aw.
 5. Nabewerking: het op licht, kleur, contrast en uitsnede corrigeren van fotobestanden door de Fotograaf.
 6. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Fotograaf waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 7. Opdrachtgever: persoon/personen waarmee de Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft en tevens de aanvaarder van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Opdracht: dienst en/of product dat door de Fotograaf wordt geleverd aan Opdrachtgever.
 9. Overeenkomst: een afspraak tussen twee of meer partijen over watze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen of laten.
 10. Schriftelijk: waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt tevens elektronische communicatie bedoeld zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 11. Uitvoerdatum: dag waarop Opdracht wordt uitgevoerd.

2. Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en offertes van Fotograaf en op alle overeenkomsten en overige afspraken tussen Fotograaf en Opdrachtgever.
 2. Er kan enkel worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden als Fotograaf en Opdrachtgever dit schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Aanbod

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Een afwijkend aanbod zal te allen tijde schriftelijk worden aangeboden.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de opdracht, werkzaamheden of prijsstijging. Fotograaf zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever kan een aanbod aanvaarden door schriftelijk akkoord te gaan met de aangeboden offerte.
 2. Fotograaf behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding niet vooraf aangegeven informatie kenbaar wordt gemaakt die het voor Fotograaf onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
 3. Na aanvaarding van de opdracht kan deze enkel schriftelijk worden gewijzigd met wederzijdse instemming tussen Fotograaf en Opdrachtgever. Fotograaf kan in dat geval de voor de overeenkomst verschuldigde vergoeding aanpassen.

5. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht en nabewerking in de herkenbare stijl, zoals zichtbaar op de website, en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Fotoshoots kunnen op een buiten- of binnenlocatie worden uitgevoerd. Indien naar mening van Fotograaf weersomstandigheden een fotoshoot op een buitenlocatie niet toelaat, zal in overleg met Opdrachtgever zo spoedig mogelijk een nieuwe uitvoerdatum worden overeengekomen.
 3. Fotograaf kan enkel rekening houden met wensen van Opdrachtgever ten behoeve van samenstelling, locatie en compositie als Opdrachtgever dit tijdig (minimaal 24 uur voor uitvoeren van de opdracht) schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan Fotograaf.

6. Vergoeding

 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd is Fotograaf gerechtigd de reeds overeengekomen prijs aan te passen.
 2. Alle genoemde prijzen in aanbiedingen, prijsopgaven en offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
 3. Reiskosten bedragen 0,34 ct. p/km berekend vanaf postcode 3223 NA.
 4. Als aannemelijk is dat Fotograaf noodzakelijk meerwerk heeft verricht tijdens het uitvoeren van de opdracht zal Fotograaf deze kosten doorberekenen aan de Opdrachtgever.
 5. Noodzakelijke parkeer- en entreekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal aan Opdrachtgever voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen.
 2. Na schriftelijk akkoord op de aangeboden offerte dient 25% van het overeengekomen bedrag te worden voldaan als aanbetaling. Het restant van 75% dient te worden voldaan na uitvoering van de opdracht, doch voor levering van de foto’s.
 3. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn veertien dagen na factuurdatum.
 4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Fotograaf.

8. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, geschiedt schriftelijk.
  In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen uitvoerdatum uit te voeren, zal Fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe uitvoerdatum overeenkomen.
 2. Indien Opdrachtgever na schriftelijk akkoord op de aangeboden offerte de overeenkomst wenst te ontbinden zal Fotograaf 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen aan Opdrachtgever.

9. Levering

 1. Fotograaf streeft ernaar om fotobestanden binnen veertien dagen, gerekend vanaf de uitvoerdatum, te leveren aan Opdrachtgever. Indien dit termijn niet kan worden behaald zal dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Opdrachtgever.
 2. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan Opdrachtgever gecommuniceerd.
 3. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst of product is ontvangen.
 4. Fotograaf levert onder geen beding onbewerkte bestanden (RAW) aan Opdrachtgever.
 5. Fotograaf maakt naar eigen inzicht en kennis een selectie van de gemaakte foto’s. Deze selectie zal binnen veertien dagen, gerekend vanaf de uitvoerdatum, zichtbaar zijn voor Opdrachtgever via een online galerij welke te bereiken is met een wachtwoord.
 6. Levering van fotobestanden geschiedt via down- en uploaddienst WeTransfer tenzij anders is overeengekomen.
 7. Na levering dient Opdrachtgever zorg te dragen voor juiste opslag van de fotobestanden.
 8. Indien het leveren van een fotoalbum is overeengekomen met Opdrachtgever zal Fotograaf deze naar eigen inzicht en kennis opmaken waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de Opdrachtgever. Fotograaf streeft ernaar om fotoalbums binnen vier weken te leveren aan Opdrachtgever.

10. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotograaf.
 2. Klachten met betrekking tot de geleverde producten dienen zo snel mogelijk na ontvangst en uiterlijk binnen 5 dagen schriftelijk bij Fotograaf gemeld te worden. Beschadigde producten en verpakkingsmateriaal dient bewaard te blijven door en bij Opdrachtgever.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

11. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Fotograaf.
 2. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, websites van derden, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, sample producten en wedstrijden.
 4. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de fotobestanden voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Fotograaf.
 5. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 6. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in Art. 25 Aw in acht te nemen.
 7. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotograaf.
 8. Elk gebruik van een werk van Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotograaf en zal leiden tot een schadevergoeding.
 9. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.

12. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, zoals genoemd in artikel 11 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
 3. In geval van publicatie in drukwerk van derden, waaronder kranten en tijdschriften en bij verkoop van de foto’s, zal Fotograaf voorafgaand toestemming vragen aan geportretteerden.
 4. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

13. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

14. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden en overige bepalingen

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 4. Op alle rechtsverhoudingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.